UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện Chương trình " Gương sáng pháp Luật Đồng Nai" năm 2024

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện Chương trình " Gương sáng pháp Luật Đồng Nai" năm 2024

22/05/2024 09:26 AM

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"; Trên cơ sở Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh trong năm 2024; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình "Gương sáng pháp luật Đồng Nai" năm 2024, cụ thể như sau: