UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai 2024

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai 2024

22/05/2024 09:19 AM

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
Thực hiện Văn bản số 1910/HĐPH-PBGDPL ngày 16/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân";

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau: