Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - TÀI CHÍNH ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

 

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
 

 Đồng Nai, ngày 13 tháng 09 năm 2021

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-ĐLS ngày 13/09/2021

                         của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai)

 

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chế này quy định nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Ban phát triển kinh tế - Tài chính Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Ban Tài chính).

Điều 2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

< >Ban tài chính là cơ quan tham mưu, giúp việc cho của Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư, Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm (gọi chung là các cơ quan lãnh đạo, điều hành) trong công tác quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ; chịu trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo, điều hành trong việc xây dựng kế hoạch, phương hướng quản lý hoạt động và phát triển nguồn tài chính của Đoàn luật sư hàng năm và nhiệm kỳ.Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và quy trình, trình tự, thủ tục giải quyết các công việc liên quan đến tài chính của Đoàn phù hợp với điều kiện thực tế và với quy định pháp luật.Thực hiện đúng và đầy đủ quy chế quản lý tài chính nhằm đảm bảo cho hoạt động tài chính của Đoàn mang lại hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.Ban tài chính có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo qui định của Nội qui Đoàn luật sư, Điều Lệ LĐLSVN và qui định pháp luật.Điều 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

 

1.Trưởng Ban phát triển kinh tế - Tài chính:

- Chịu trách nhiệm chung trước các cơ quan lãnh đạo, điều hành về quản lý thu, chi tài chính của Đoàn;

- Trực tiếp phụ trách: chủ trì các cuộc họp trong Ban tài chính mỗi quý 1 lần;

- Báo cáo trước Ban Chủ nhiệm tình hình thu, chi hằng tháng;

- Báo cáo tình hình thực hiện thu chi hằng năm trước Hội nghị thường niên.

- Kiểm tra sổ sách kế toán, thủ quỹ, báo cáo thu chi tài chính, chứng từ, mỗi tháng/lần.

2. Phó Ban phát triển kinh tế - tài chính:

- Thay Trưởng Ban điều hành Ban khi Trưởng Ban vắng mặt;

- Trực tiếp phụ trách: kiểm tra tài chính khi trưởng Ban Tài chính ủy quyền;

- Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban;

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính, báo cáo thu chi tài chính hàng năm để báo cáo trước hội nghị thường niên;

- Cùng phối hợp Hội đồng khen thưởng – kỷ luật kiểm tra giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan thuộc phạm vi tài chính.

- Theo dõi, chịu trách nhiệm hướng dẫn kế toán sổ sách kế toán, chứng từ thu chi bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán.

3. Kế toán:

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo, điều hành và Trưởng Ban tài chính về chế độ hạch toán kế toán, theo dõi, báo cáo thu, chi tài chính từng tháng báo cáo cho Ban Tài chính, hằng năm để báo cáo trước Hội nghị thường niên;

- Hằng tháng đối chiếu với sổ quỹ về thu, chi, tồn quỹ báo cáo cho Trưởng ban;

- Chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm và Trưởng ban về sổ sách kế toán, chứng từ thu chi bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định.

4.Thủ quỹ:

- Lập sổ theo dõi quỹ chi tiêu, tồn quỹ hằng tháng;

- Phối hợp với kế toán báo cáo tồn quỹ tiền mặt, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản Ngân hàng hằng tháng cho trưởng ban tài chính và Chủ nhiệm.

Điều 4. NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP:

1.Nguyên tắc:

Hoạt động của Ban Tài chính tuân thủ pháp luật về luật sư, Điều lệ Liên đoàn, các Quy chế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư, các Quy chế của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai và Quy chế này.

Ban tài chính- phát triển kinh tế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảm bảo mỗi thành viên trong Ban Tài chính đều phụ trách một số công việc đã được phân công và giao trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng.

2. Chế độ làm việc:

- Ban tài chính tổ chức họp mỗi Quý họp 1 lần. Nội dung, chương trình họp do Trưởng Ban tài chính chuẩn bị.

- Trưởng Ban hoặc phó Ban họp giao ban hàng tháng với Ban chủ nhiệm; báo cáo tình hình thu, chi trong tháng; báo cáo tổng kết công tác tài chính năm tại Hội nghị thường niên và Đại hội nhiệm kỳ; xây dựng kế hoạch và phương hướng thu, chi hằng năm để báo cáo trước Hội nghị thường niên và Đại hội 5 năm.

3. Mối quan hệ phối hợp:

Ban tài chính có trách nhiệm thực hiện phối hợp công tác với tất cả đơn vị, bộ phận và các Ban khác trong hoạt động thường xuyên của Đoàn luật sư.

Điều 5. HIỆU LỰC CỦA QUI CHẾ

Quy chế này đã được Ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu thấy cần thiết, Trưởng Ban Tài chính trình Chủ nhiệm đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này thuộc thẩm quyền của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư theo đề xuất của Chủ nhiệm.

                  

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ NHIỆM

(Đã kí)

Luật sư Lê Quang Y

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo