Ngày 25/9/2021 Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số: 06/2021/NQ-BCN.ĐLS của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai, bao gồm một số vấn đề sau:

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

Ngày 25/9/2021 Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số: 06/2021/NQ-BCN.ĐLS của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai, bao gồm một số vấn đề sau:

27/09/2021 06:59 PM