Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 05/2021/TT-BTP

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 24/11/2021 ban hành công văn gửi các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên, các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân về việc triển khai thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BTP. Nội dung công văn như sau:

Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành LuậtLuật sư, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2021 và thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thông tư số 05/2021/TT-BTP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, theo địa chỉ: http://stp.dongnai.gov.vn, mục văn bản chỉ đạo điều hành.

Đây là văn bản liên quan trực tiếp đến luật sư và hoạt động hành nghề luật sư, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo và lập hồ sơ, sổ sách. Do đó, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, các luật sư thành viên Đoàn Luật sư quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

1/ Chế độ báo cáo: Các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo Điều 25 của Thông tư số 05/2021/TT-BTP.

2/ Trách nhiệm lập hồ sơ, sổ sách: Tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm lập hồ sơ, sổ sách theo các mẫu quy định tại các khoản 35, 36, 37 và 38 Điều 26 của Thông tư số 05/2021/TT-BTP, theo quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, kế toán, thống kê và quy định của pháp luật khác có liên quan.Cụ thể, các tổ chức hành nghề luật sư bắt buộc phải lập 04 loại sổ sách sau (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP):

- Sổ theo dõi văn bản đi/văn bản đến (Mẫu TP-LS-35);

- Sổ theo dõi việc sử dụng lao động (Mẫu TP-LS-36);

- Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý (Mẫu TP-LS-37);

- Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí (Mẫu TP-LS-38).

Tổ chức hành nghề luật sư có thể lập sổ sách điện tử. Khi hết năm, tổ chức hành nghề luật sư phải in, đóng thành quyển và đóng dấu giáp lai theo quy định của pháp luật. Việc lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Các quy định trên rất thiết thực, liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, giám sát về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư cần phải được nghiêm chỉnh chấp hành, tránh các vi phạm phải xử lý theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp…và các quy định pháp luật khác.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư yêu cầu các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và các luật sư thành viên Đoàn Luật sư nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉnh toàn bộ nội dung Thông tư số 05/2020/TT-BTP nêu trên. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc thì phản ánh ngay bằng văn bản cho Ban Chủ nhiệm (qua Văn phòng Đoàn) để được phối hợp xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Công văn đính kèm:

Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo