ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI THÔNG BÁO CHUẨN BỊ KIỂM TRA KẾT THÚC TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI THÔNG BÁO CHUẨN BỊ KIỂM TRA KẾT THÚC TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

01/01/1970 08:00 AM

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 19/4/2022 ban hành thông báo về việc chuẩn bị kiểm tra kết thúc tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2022. Nội dung thông báo như sau:

 

Kính gửi:

 

 

- Trưởng Các tổ chức hành nghề Luật sư;

 

 

- Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (có hướng dẫn người TSHNLS)

 

 

Thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 07/4/2022 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đề nghị Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư, Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (có hướng dẫn người TSHNLS) thực hiện các nội dung sau:

 

 

1. Về triển khai thực hiện:

 

 

- Triển khai thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 07/4/2022 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2022 (Đính kèm);

 

 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ kiểm tra:

 

 

- Thời gian tổ chức Kỳ kiểm tra: Vào các ngày29, 30, 31 tháng 7 năm 2022 ( Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật ).

 

 

- Địa điểm tổ chức Kỳ kiểm tra: Người tập sự thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai được kiểm tra tại TP. Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau).

 

 

3. Đối tượng và điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra

 

 

Thực hiện theo mục 1 Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 07/4/2022 của Liên đoàn. Trong đó lưu ý:

 

 

- Thời gian tập sự của người tập sự: được tính từ ngày Đoàn Luật sư ban hành Quyết định đăng ký tập sự đến hết ngày 29/7/2022.

 

 

4. Nội dung, hình thức kiểm tra; hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra

 

 

Thực hiện theo mục 2, 3, 4 Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 07/4/2022 của Liên đoàn.

 

 

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra

 

 

Trưởng các tổ chức hành nghề (hoặc Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có hướng dẫn người tập sự) có trách nhiệm thông báo cho người tập sự thuộc tổ chức hành nghề của mình hoàn tất hồ sơ và gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn Luật sư trước ngày 30 tháng 5 năm 2022.

 

 

6. Kế hoạch của Đoàn Luật sư tỉnh:

 

 

- Đoàn Luật sư sẽ có kế hoạch ôn tập cho người dự Kỳ kiểm tra. Nội dung ôn tập và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

 

 

- Thí sinh tham gia kiểm tra chuẩn bị hồ sơ kiểm tra thực hành gồm: 05 bộ hồ sơ được đóng quyển, (03 bộ gởi Ban Thư ký Hội đồng thi, 01 bộ Đoàn luật sư, 01 bộ thí sinh sử dụng khi kiểm tra thực hành).

 

 

- Các biểu mẫu, thông tin khác liên quan về Kỳ kiểm tra: Đề nghị thực hiện thoe các biểu mẫu đính kèm Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 07/4/2022 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

 

 

Đề nghị Trưởng các tổ chức hành nghề luật sự, các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (có hướng dẫn người TSHNLS) tổ chức thực hiện nghiêm túc để đảm bảo quyền lợi của người tập sự HNLS. Trường hợp có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Văn phòng Đoàn Luật sư để được hướng dẫn kịp thời./.

 

 

TM. BAN CHỦ NHIỆM

 

 

Chủ nhiệm

 

 

Luật sư Lê Quang Y

 

 

Thông báo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam:

 

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 

 

Phụ lục 1:

 

Zalo
 

 

Phụ lục 2:

 

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 

 

Phụ lục 3:

 

Zalo
 
Zalo
 

 

Phụ lục 4:

 

Zalo
 

 

Phụ lục 5:

 

Zalo
 

 

Phụ lục 6:

 

Zalo
 
Zalo
 

 

Phụ lục 7:

 

Zalo
 
Zalo
 

 

Phụ lục 8:

 

Zalo