Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng các Trang thông tin điện tử

và các Email của Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai

____________________

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯTỈNH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Luật sư;

- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Căn cứ Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 05/2021/NQ-BCN của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư ngày 15/05/2021;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn luật sư;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc quản lý và sử dụng các Trang thông tin điện tử và các Email của Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai”, gồm 07 (bảy) Điều, đã được Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua ngày 19/9/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban Chủ nhiệm, Văn phòng Đoàn luật sư, các quản trị viên (admin) của các Trang TTĐT ĐLS, các Email, các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Trưởng các tổ chức hành nghề, các luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG TTĐT ĐLS (WEBSITE ĐLS, WEB ZALO ĐLS, GROUP ZALO: THÀNH VIÊN ĐLS ĐỒNG NAI, GROUP ZALO: TRƯỞNG TC HNLS CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

-------------------------

(Ban hành kèm theo Quyết định số 77 /QĐ- ĐLS ngày 19 / 9 /20 2 1 của

Ban C hủ nhiệm Đ oàn luật sư tỉnh Đồng Nai )

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc quản lý và sử dụng:

- Website Đoàn luật sư Đồng Nai;

- Web Zalo Đoàn luật sư Đồng Nai;

- Group Zalo Thành viên Đoàn Luật sư;

- Gruop Zalo Trưởng TCHNLS;

- Zoom Đoàn luật sư Đồng Nai;

- Các địa chỉ email: dlsdongnai@gmail.com; tchndlsdongnai@gmail.com của Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai;

2. Nội dung thông tin hoạt động

Toàn bộ các Trang thông tin điện tử và các địa chỉ Email này là những kênh liên lạc chính thức để thông tin, thông báo, truyền tải nhanh nhất các hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đến các luật sư thành viên, trưởng các tổ chức hành nghề luật sư và ngược lại;

Các nội dung được thông tin gồm:

a) Thông tin hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai;

b) Các thông tin mang tính chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Những vấn đề phát sinh trong hoạt động hành nghề;

d) Thông tin khác có liên quan đến luật sư và tổ chức hoạt động luật sư.

3. Nội dung cần thực hiện theo thông báo

Luật sư thành viên và Trưởng các tổ chức hành nghề cần thực hiện đúng các nội dung được Đoàn luật sư thông báo, ví dụ: thông báo yêu cầu gửi báo cáo (hoạt động) đến địa chỉ email của Đoàn thì luật sư thực hiện theo nội dung thông báo mà không gửi lên Nhóm này.

4- Những nội dung không được đăng tải lên nhóm

- Luật sư tuyệt đối không đăng tải các văn bản và các thông tin có tính chất “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật” theo quy định của pháp luật; Không được đăng dự thảo các công văn hoặc quyết định chưa có số, ngày, tháng, đóng dấu và ký tên của người có thẩm quyền;

- Không được đăng những thông tin chưa được kiểm chứng;

- Luật sư không thể hiện quan điểm, thái độ mang tính chính trị trên diễn đàn này;

- Có thể sử dụng để chia sẻ, nhắn tin chúc mừng sinh nhật luật sư thành viên, chia buồn về ma chay, tang lễ trên Gruop Zalo Thành viên ĐLS ĐỒNG NAI (không chia sẻ ở các group khác);

- Hạn chế tối đa việc gửi những thông tin không liên quan đến hoạt động của Đoàn và hoạt động nghề nghiệp luật sư như các thông tin giải trí, các đoạn video Tik Tok, You Tube; không gửi các thông tin có nội dung quảng cáo, các hình ảnh khiêu dâm, kích dục, phản cảm;….

5 – Những nội dung cần khuyến khích:

Do số lượng luật sư của Đoàn luật sư Đồng Nai ngày càng nhiều, nhiều luật sư chưa biết tên nhau nên để thuận tiện trong việc nhận diện và xưng hô giữa các thành viên, khuyến khích các thành viên sử dụng đúng tên gọi của mình.

Những thông tin trao đổi mang tính riêng tư giữa các luật sư nên được trao đổi, nhắn tin riêng.

6 – Trách nhiệm quản trị:

Ban Chủ nhiệm phân công Văn phòng ĐLS chịu trách nhiệm chung về quản lý, điều hành các Trang TTĐT và các địa chỉ Email của ĐLS, các Quản trị viên (Admin) theo sự phân công có quyền thêm thành viên vào Nhóm, xóa thành viên khỏi Nhóm, hạn chế hoặc mở rộng tính năng sử dụng của Nhóm,...

7. Sửa đổi, bổ sung nội dung:

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Văn phòng ĐLS, các Quản trị viên, các thành viên trong nhóm đề xuất gửi cho Ban Chủ nhiệm xem xét, bổ sung, sửa đổi.

Quyết định và Quy định đính kèm:

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo