Công Văn số 47/2021/QĐ-BCN của Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai và Công văn số: 9165/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Đoàn Luật sư thực hiện

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

Công Văn số 47/2021/QĐ-BCN của Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai và Công văn số: 9165/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Đoàn Luật sư thực hiện

03/08/2021 04:17 PM