Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN TẬP SỰ, GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI

Nội dung thông báo như sau:

Kính gửi: ​- Trưởng các Tổ chức hành nghề luật sư;

- Luật sư thành viên;

- Người có nhu cầu tập sự hành nghề luật sư; gia nhập Đoàn luật sư; xin cấp chứng chỉ HNLS; tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

- Căn cứ Luật Luật sư;

- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-BCN của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư ngày 25/09/2021;

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo như sau:

1. Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp nhận hồ sơ tập sự hành nghề luật sư, tổ chức Lễ trao quyết định tập sự hành nghề cho người tập sự hành nghề luật sư mỗi Quý 01 lần. Việc đăng kí tập sự hành nghề luật sư được thực hiện theo hướng dẫn số 01 (đính kèm thông báo này);

2. Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp nhận hồ sơ xin gia nhập Đoàn, tổ chức Lễ trao Thẻ luật sư cho người mới gia nhập Đoàn luật sư mỗi tháng 01 lần. Việc thực hiện đăng kí gia nhập Đoàn luật sư được thực hiện theo hướng dẫn số 02 (đính kèm thông báo này);

3. Đoàn luật sư sẽ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư khi có yêu cầu của người xin cấp chứng chỉ HNLS (thực hiện theo hướng dẫn số 03 đính kèm thông báo này);

4. Đoàn luật sư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo thông báo của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Việc đăng kí tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự được thực hiện theo hướng dẫn số 04 (đính kèm thông báo này);

5. Văn phòng Đoàn luật sư, Trưởng các tổ chức hành nghề, các luật sư thành viên và cá nhân có liên quan thực hiện việc đăng ký, tiếp nhận, hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư; gia nhập Đoàn luật sư; xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và đăng ký tham gia kỳ thi hết tập sự hành nghề luật sư, theo thông báo này.

Các thông báo chính thức:

Zalo
 
Zalo

 

Lấy Hồ sơ Tập Sự Tại Đây: https://drive.google.com/file/d/1MV9q0DJ1xH2Xt9o8Ylv4K1seVU00-wlm/view?usp=sharing

Lấy Hồ sơ Tập Sự Tại Đây files word:https://docs.google.com/document/d/1OxLxHxJdIj8XPAgjUjVRHu8eoq-DE_d8/edit?usp=sharing&ouid=105189614780229924258&rtpof=true&sd=true

 

Zalo

Lấy Hồ sơ Gia Nhập Đoàn Tại Đây:https://drive.google.com/file/d/1gMeYl2YL1lEmfTsivQ21ut9oxp1POszu/view?usp=sharing

Lấy Hồ sơ Gia Nhập Đoàn Tại Đây files word:https://docs.google.com/document/d/16Z_bWAkNXHlmNB0NrjChwLxqcuxFIY4a/edit?usp=sharing&ouid=105189614780229924258&rtpof=true&sd=true

Zalo

Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ và Sơ Yếu Lý Lịch lấy tại đây: https://docs.google.com/document/d/1m0OtVJzgaIDMSu440cCT0ThRhcBVcMCJ/edit?usp=sharing&ouid=105189614780229924258&rtpof=true&sd=true

Zalo

1/ ĐĂNG KÝ TẬP SỰ

https://bit.ly/dangkytapsuluatsu

2/ GIA NHẬP ĐOÀN

https://bit.ly/gianhapdoan

3/ CẬP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

https://bit.ly/capchungchihanhngheluatsu

4/ Nộp phí Thành Viên Đoàn Luật Sư Đồng Nai

http://bit.ly/nopphithanhviendoanluatsudongnai

 

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo